VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY - PREDAJ - POUŽÍVANIE - SLUŽBY

1 - Predmet a rozsah

1.1. Tieto všeobecné podmienky predaja a používania sú určené na úpravu obchodných vzťahov medzi „ FIDULINK “alebo “SUXYS” prevádzkovatelia pre FiduLink.com a jej subdomény: SUXYS Ltd, spoločnosť 12706886, PRÁVO: 9845007DF5742FC5K830, IDST KÓD: 0HZJ4VL4ECFQ (Odkaz: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Sídlo: Wenlock Road, N17GU, Londýn, Anglicko, Spojené kráľovstvo, e-mail: info@fidulink.com, telefón; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, Sídlo: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Spojené štáty americké - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Sídlo: Burlington Tower, Business Bay Dubaï Spojené Arabské Emiráty - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, ústredie: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estónsko, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») („ MARKETPLACE-FIDULINK.com ») („ APP-FIDULINK.com ») („ MOBILE.FIDULINK.com ») („ Všetky domény a subdomény .FIDULINK.com »)

a jej klienti (“ Zákazník "). Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok bude FIDULINK.com poskytovať zákazníkovi rôzne služby, ako napríklad zakladanie spoločností (" Spoločnosť “), (" dcérska spoločnosť "), (" Pobočka ") a niektoré súvisiace doplnkové služby („ Doplnkové služby "), ako aj pomoc týkajúcu sa otvárania účtov v bankách alebo nebankových poskytovateľoch finančných služieb alebo v iných regulovaných alebo neregulovaných bankových a/alebo finančných inštitúciách alebo inštitúciách v ich príslušných jurisdikciách (“ Otvorenie účtu alebo bankovníctvo Úvod »).

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi KLIENT et FIDULINK digitálnym podpisom formulára FIDULINK, či už je podpísaná online prostredníctvom overenia objednávky na platforme FIDULINK.com alebo pod doménami a Marketplace alebo aplikáciami alebo na papieri („ Zmluva “) vo formáte PDF. Zákazník uzavretím Zmluvy so spoločnosťou FIDULINK akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zoznam cien a zoznam služieb je dostupný na stránkach FIDULINK.com a pod doménami a inými aplikáciami a MarketPlace.

1.3. Všetky ostatné všeobecné podmienky, ktoré sa odchyľujú od týchto všeobecných obchodných podmienok, sú v rozpore alebo ich dopĺňajú, budú z akejkoľvek zmluvy vylúčené, pokiaľ nie je medzi zákazníkom a FIDULINK.com výslovne písomne ​​dohodnuté inak.

1.4. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a akoukoľvek zmluvou majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade konfliktu môžete kontaktovať našu službu riešenia konfliktov na adrese: advokát [@] fidulink.com. O vašu žiadosť sa postará náš právnik.

1.5. FIDULINK.com si vyhradzuje právo kedykoľvek s okamžitou platnosťou upraviť Všeobecné obchodné podmienky bez oznamovacej povinnosti voči svojim používateľom. Zákazník bude o týchto úpravách informovaný oznámením zverejneným na FIDULINK.com prostredníctvom blogu FiduLink.com s oficiálnou publikáciou. Zmeny sa budú považovať za schválené Klientom, pokiaľ FIDULINK.com nedostane v tejto súvislosti písomnú námietku do štyroch týždňov od dátumu oznámenia právnikovi (@) fidulink.com s originálom listu zaslaného na jeho registrované sídlo s potvrdením prijatia do SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Spojené arabské emiráty. Upozorňujeme, že akékoľvek odmietnutie všeobecných podmienok predaja a používania alebo úprav alebo aktualizácií bude mať za následok ukončenie služieb, ako aj úplné pozastavenie všetkých služieb FiduLink.com a SUXYS od prijatia vášho pôvodného listu.

2 - Obsah a rozsah služieb

Založenie a riadenie spoločnosti a ďalšie služby

2.1. FIDULINK môže klientovi poskytnúť službu založenia Spoločnosti, dcérskej spoločnosti, pobočky v jurisdikciách uvedených v zozname zverejnenom na webovej stránke FIDULINK ( www.fidulink.com ) alebo jej platformy (internet, mobilná aplikácia alebo aplikácia pre tablety, aplikácia IOS, aplikácia pre Android). FIDULINK môže tiež organizovať, či už prostredníctvom pridružených spoločností FIDULINK alebo tretích strán, poskytovanie dodatočných služieb, ako je menovanie riaditeľov fiduciárov, fiduciárnych akcionárov, účet obchodníka na internete, logo spoločnosti, pečiatku spoločnosti, pečiatka spoločnosti, plná moc, notársky overená certifikácia a apostila dokumentov, žiadosť o licencie, žiadosť o schválenie, vyhľadávanie priestorov, vyhľadávanie personálu, vyhľadávanie partnerov a akékoľvek ďalšie služby, ktoré spoločnosť FIDULINK a KLIENT považuje za užitočné pri vytváraní alebo zakladaní spoločnosti klienta. Pojem „pridružené spoločnosti“ vo vzťahu k spoločnosti FIDULINK, dcérskej spoločnosti alebo holdingovej spoločnosti FIDULINK alebo akejkoľvek inej dcérskej spoločnosti tejto holdingovej spoločnosti znamená právnikov, účtovníkov, právnikov, notárov a iných zástupcov spoločnosti FIDULINK.

2.2. Všetky ďalšie služby budú poskytované na základe konkrétnej dohody medzi klientom a príslušným poskytovateľom ďalších služieb, s výnimkou pečiatok, pečiatok a log, notárskej certifikácie a apostily.

2.3. Zahrnuté v registrácii balíka spoločností: 4 akcionári, 2 riaditelia, ďalší akcionári alebo riaditelia budú podliehať registračnej faktúre v závislosti od jurisdikcie.

energie (PLNENIE ZÁSTUPCU)

Klient dáva právomoc FiduLink.com a subdoménam, SUXYS a jej zástupcom, agentom FiduLink.com, právnikom FiduLink.com, účtovníkom FiduLink.com, partnerom FiduLink.com na úpravu, písanie, zverejňovanie, administratívne, fyzické alebo elektronické zastupovanie. notári, účtovníci, právnici, banky, bankové a/alebo finančné inštitúcie a všetky ostatné správy, predkladanie, odovzdávanie dokumentov a iných záznamov úradom, bankám, finančným inštitúciám, obchodným komorám, obchodným komorám na založenie a/alebo zriadenie spoločnosť alebo dcérska spoločnosť alebo pobočka, zrušenie spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo pobočky, všetky zmeny týkajúce sa spoločnosti, pobočky, dcérskej spoločnosti. Táto právomoc začne plynúť dňom objednávky a skončí po ukončení služieb ponúkaných fidulink.com, t.j. 365 dní, a bude automaticky obnovená po obnovení služieb a potvrdení digitálnej objednávky a prijatí týchto všeobecných podmienok. predaja a používania a obnovy služieb. SUXYS a FiduLink.com si však vyhradzuje právo zriadiť nové splnomocnenie v prípade žiadosti úradov o založenie alebo akúkoľvek zmenu týkajúcu sa založenia alebo zmeny alebo iného zrušenia spoločnosti v mene klienta a jeho spoločnosti. Splnomocnenie musí byť overené verejným notárom a apostilou z Haagu.

Bankový účet I Bankový alebo finančný úvod I E-peňaženka I Výmena

2.3. FIDULINK na požiadanie môže klientovi pomôcť v súvislosti s bankovým alebo finančným úvodom, otvorením účtu v banke, platobnej inštitúcii, finančnej inštitúcii alebo u poskytovateľa nebankových služieb, dodávateľa elektronickej peňaženky (“ Banka alebo inštitúcia “). V tejto súvislosti môže FIDULINK ponúknuť Klientovi zoznam prevádzok, ale je to Klient, kto je zodpovedný za výber prevádzkarne s výhradou prijatia prevádzkarne a súladu klienta a jeho spoločnosti, dcérskej spoločnosti, pobočky, obchodného zástupcu. kancelária (dobré postavenie, činnosti, podpora, priestory atď.). Klient si môže vybrať buď prevádzkareň zo zoznamu prevádzkarní poskytovaných FIDULINK, alebo prevádzkareň tretej strany (len na požiadanie a bez akejkoľvek záruky, že prevádzkareň akceptuje otvorenie účtu spoločnosti klienta) v rozsahu dvoch žiadostí a odmietnutie zákazníka a/alebo bánk a/alebo zariadení). Úspešná implementácia doplnkových služieb, ako sú kreditné karty, šekové knižky alebo prístup do Internet bankingu, nie je zaručená a je ponúkaná tak, ako je a bez záruky. Službu je možné využívať len na zákonné účely stanovené platnými právnymi predpismi a klient sa zaväzuje poskytnúť všetky informácie týkajúce sa jeho činnosti a pôvodu jeho finančných prostriedkov a akékoľvek ďalšie otázky alebo informácie požadované bankou alebo finančnou inštitúciou alebo FIDULINK a príp. iní agenti FiduLink alebo iní partneri FiduLink, právnici FiduLink, účtovníci FiduLink alebo iní agenti kontroly dodržiavania pravidiel AML typu.

2.4 SUXYS a FiduLink.com neponúkajú žiadnu službu Peňaženka ani E-Wallet, služby Peňaženka alebo E-Wallet nachádzajúce sa na webovej stránke www.FiduLink.com a/alebo subdomény a iné značkové domény sú službou ponúkanou spoločnosťou Hiltona. (Dodávateľ elektronickej peňaženky a platforma výmenných kurzov pre profesionálov v rámci komerčnej prevádzky) pod názvom Label E-Wallet FiduLink. Zákazník akceptuje, že sa nemôže za žiadnych okolností a akéhokoľvek druhu obrátiť proti FiduLink.com a jej subdoménam alebo SUXYS, pokiaľ ide o registračný a prihlasovací odkaz na webovej stránke FiduLink.com. Zákazník oslobodzuje FiduLink.com a SUXYS od akéhokoľvek trestného stíhania v prípade sporu s inštitúciami alebo inými finančnými alebo bankovými inštitúciami, pre ktoré získal na jeho žiadosť úvod s jeho potvrdením vo svojich bankových zariadeniach a/alebo regulovaných alebo neregulovaných. finančné inštitúcie v ich jurisdikciách pôvodu.

3 - Právo odmietnuť služby

FIDULINK.com a/alebo SUXYS si vyhradzujú právo odmietnuť všetky alebo časť služieb, ktoré ponúka klientovi bez dôvodu alebo vysvetlenia, a v žiadnom prípade nemôžu niesť zodpovednosť za toto odmietnutie. V prípade odmietnutia služieb zo strany FIDULINK.com alebo subdomén alebo SUXYS alebo agenta SUXYS, právnika SUXYS, účtovníka SUXYS, partnerov SUXYS a iných kontrolných agentov typu dodržiavania AML nemôže byť poskytnutá žiadna náhrada akéhokoľvek druhu. Ak ste predmetom odmietnutia služby, môžete sa obrátiť na naše právne oddelenie na adrese: advokát (@) fidulink.com s výhradou akéhokoľvek spracovania zo strany nášho právnika zodpovedného za tento typ pozastavenia alebo ukončenia služieb). V rámci overenia proti praniu špinavých peňazí (AML) môžete kontaktovať službu dodržiavania pravidiel FiduLink.com a subdomény a SUXYS e-mailom na adrese compliance (@) fidulink.com, služby a iné stanovy spoločností môžu byť dočasne alebo trvalo zablokované. prostredníctvom služieb FiduLink.com a subdomén, SUXYS, Lawyers FiduLink.com, Lawyers FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Center de domiciliation FiduLink.com a ďalších partnerov, agentov FiduLink.com a subdomén. V kontexte verbálneho alebo písomného alebo fyzického správania, ktoré sa považuje za nesprávne alebo ohrozujúce voči agentom FiduLink.com alebo SUXYS alebo FiduLink.com, právnikom FiduLink.com, účtovníkom FiduLink.com, domicilačným centrám a ich zamestnancom bude mať za následok odmietnutie služieb a / alebo okamžitý prístup k službám a produktom bez možnosti náhrady.

4 - Poskytovanie poradenstva

Hoci sa FIDULINK snaží poskytovať pravdivé a správne informácie o všetkých svojich službách, jurisdikciách, právnych formách spoločností, daniach a iných informáciách týkajúcich sa založenia spoločnosti v jurisdikcii podľa vášho výberu, FiduLink.com a subdomény a SUXYS neposkytujú poskytovať iné rady ako informácie, ktoré sú voľne dostupné a pravidelne zverejňované samotnými súdmi, ani informácie týkajúce sa (zdaňovanie fyzických osôb, zdaňovanie právnických osôb, zhromažďovanie na mori, zhromažďovanie na pevnine a na mori, oslobodenie od dane pre fyzické osoby a spoločnosti) Klient ako taký akceptuje a potvrdzuje, že nedostal žiadne právne ani daňové poradenstvo od FIDULINK.com a/alebo subdomén alebo zástupcov SUXYS alebo FiduLink (právnici FiduLink.com, právnici FiduLink.com, FiduLink Accountants. com, zástupcovia FiduLink.com a ďalší partneri FiduLink.com alebo FiduLink .com dodávatelia) alebo akékoľvek iné inštitúcie alebo fyzická alebo právnická osoba v spojení s FiduLink.com a subdoménami alebo SUXYS. Je zodpovednosťou klienta zabezpečiť, aby sa mu dostalo všetkých potrebných právnych a daňových rád v súvislosti so založením a fungovaním Spoločnosti v jurisdikcii podľa jeho výberu, a zabezpečiť, aby činnosti neporušovali právo žiadnej príslušnej jurisdikcie. Zákazník akceptuje a zaväzuje sa zabezpečiť dobré právne, fiškálne a administratívne správanie svojej spoločnosti po jej vzniku. Klient (klienti) úplne oslobodzuje SUXYS alebo FiduLink.com alebo ich subdomény, zástupcov FiduLink.com, právnikov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com a iných partnerov FiduLink.com a dodávateľov FiduLink.com zo všetkých zodpovedností týkajúcich sa výberu jurisdikcie, voľba právnej formy, voľba názvu spoločnosti, voľba činnosti spoločnosti, vedenie spoločnosti, správne administratívne a fiškálne správanie spoločnosti a jej konateľov a ostatných akcionárov a/alebo iných dodávateľov a/alebo spolupracovníkov a všetky ostatné príčiny alebo činy zlého alebo zlyhanie dobrého riadenia klientovho podnikania.

5 - Právne ciele

Klient zaručuje, že nepoužije žiadne z práv udelených v zmluve na nezákonné, obscénne, nemorálne alebo hanlivé účely a nebude diskreditovať právnikov FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, zástupcov FiduLink.com, FiduLink. com Business Centers, partnerov FiduLink.com a iných dodávateľov FiduLink.com akýmkoľvek spôsobom. Klient za žiadnych okolností nesmie používať ani spájať mená FIDULINK.com a zástupcov FiduLink.com, právnikov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, obchodných centier FiduLink.com, partnerov FiduLink.com a iných dodávateľov FiduLink.com, celé alebo čiastočne na komerčné účely. V prípade potreby si FIDULINK alebo SUXYS, právnici FiduLink.com, zástupcovia FiduLink.com, účtovníci FiduLink.com, obchodné centrum FiduLink.com, partneri FiduLink.com, dodávatelia FiduLink.com vyhradzujú právo spolupracovať s akýmkoľvek úradným úradným vyšetrovaním v prípade obvinenia z porušenia voči Klientovi (Klient plne akceptuje, že FiduLink.com, SUXYS, zástupcovia FiduLink.com, právnici FiduLink.com, účtovníci FiduLink.com, partneri FiduLink.com a ďalší dodávatelia FiduLink.com ukončuje všetky zmluvy o dôvernosti s cieľom ponúknuť plnú súčinnosť orgánom, ktoré o to požiadajú SUXYS alebo FiduLink.com.)

6 - Pranie špinavých peňazí a náležitá starostlivosť

Klient a jeho partneri, akcionári a iné osoby zodpovedné a podieľajúce sa na založení spoločnosti alebo spoločností, dcérskych spoločností, pobočiek poskytnú spoločnosti FIDULINK.com, agentom FiduLink.com, právnikom FiduLink.com, účtovníkom FiduLink.com, Centrá FiduLink.com Business, FiduLink.com Partners a ďalší dodávatelia FiduLink.com akékoľvek informácie, ktoré títo dodávatelia považujú za potrebné, aby sa zabezpečilo, že Spoločnosť bude v súlade s platnou legislatívou v boji proti praniu špinavých peňazí a povinnej starostlivosti. Je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby informácie poskytnuté FIDULINK boli správne, presné, overiteľné a kvalitné. Klient tiež vyhlasuje FIDULINK.com, agentom FiduLink.com, právnikom FiduLink.com, účtovníkom FiduLink.com, partnerom FiduLink.com a iným dodávateľom FiduLink.com, že tovar alebo finančné prostriedky vložené do Spoločnosti nepredstavujú, či už priamo alebo nepriamo výnosy z trestnej činnosti alebo inej nezákonnej činnosti. S cieľom umožniť spoločnosti FIDULINK.com, právnikom FiduLink.com, zástupcom FiduLink.com, účtovníkom FiduLink.com, obchodným centrám FiduLink.com, partnerom FiduLink.com a dodávateľom FiduLink.com splniť si svoje zákonné povinnosti, klient FIDULINK.com ,, Právnici FiduLink.com, zástupcovia FiduLink.com, účtovníci FiduLink.com, obchodné centrá FiduLink.com, partneri FiduLink.com a dodávatelia FiduLink.com plne a rýchlo informovaní o akejkoľvek zmene týkajúcej sa ekonomického príjemcu, akcionárov a manažérov spoločnosti . Klientom uvedení ekonomickí príjemcovia fyzicky alebo digitálne podpíšu „formulár“ alebo „elektronický formulár“ tak, ako to vyžaduje Zmluva. Klient bude bezodkladne informovať FIDULINK.com, právnikov FiduLink.com, zástupcov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, obchodné centrá FiduLink.com, partnerov FiduLink.com a dodávateľov FiduLink.com o povahe činností jeho spoločnosti. a akákoľvek zmena bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu FIDULINK.com, právnikov FiduLink.com, zástupcov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, obchodných centier FiduLink.com, partnerov FiduLink.com a dodávateľov FiduLink.com. Klient a akcionári a ďalší beneficienti spoločnosti musia vykonať overenie totožnosti do 30 dní od vzniku spoločnosti s riešením www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite resp. Certifikát Lite + Minimum. Overenie identity je povinné pre všetkých používateľov. Zákazník bude musieť vykonať overenie AML a KYC s riešením www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite alebo Lite + certifikát minimum). Klient oslobodzuje FiduLink.com a/alebo SUXYS, právnikov FiduLink.com, agentov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, obchodné centrá FiduLink.com, partnerov FiduLink.com a dodávateľov FiduLink.com zo všetkých povinností a zaväzuje sa, že nezaloží spoločnosť za účelom preukázania podvodu akéhokoľvek druhu. V súlade s národnou alebo medzinárodnou legislatívou FiduLink.com a SUXYS právnici FiduLink.com, agenti FiduLink.com, účtovníci FiduLink.com, obchodné centrá FiduLink.com, partneri FiduLink.com a dodávatelia FiduLink.com ukladá povinnú ochranu proti peniazom Proces overovania a kontroly prania pre svojich klientov: TU . V rámci overovania alebo odhaľovania podvodu zákazník bez výhrad a neobmedzene akceptuje s osobnou a úplnou solidárnou zárukou, že bude znášať právne a ochranné náklady, ako aj všetky náklady súvisiace s prípadom. , overovanie, náklady na obhajobu a ďalšie náklady… a znášať škody a úroky, ktoré si FiduLink.com môže nárokovať v súvislosti s ním a voči spoločnosti FiduLink.com alebo SUXYS, právnikom FiduLink.com, agentom FiduLink.com, účtovníkom FiduLink.com, obchodným centrám FiduLink.com, FiduLink Partneri .com a dodávatelia FiduLink.com bez obmedzenia množstva a trvania a na požiadanie od FiduLink.com alebo Suxys, právnikov FiduLink.com, agentov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, obchodných centier FiduLink.com, partnerov FiduLink.com a dodávatelia FiduLink.com.

7 - Povinnosti klienta

Poskytovanie podporných dokumentov v súvislosti s povinnou starostlivosťou môže najmä a bez toho, aby to bolo vyčerpávajúce, zahŕňať: overené originály dokladov totožnosti, doklad o adrese starší ako 3 mesiace, bankové referenčné listy, overené originály dokladov spoločnosti, ako aj ako originály úradne overených prekladov, ak je to vhodné, notárske osvedčenie, apostila a iné digitálne osvedčenie (IDST WORLD). Akékoľvek osvedčenie musí byť vyhotovené v súlade s požiadavkami príslušnej jurisdikcie a podľa pokynov od FIDULINK.com, právnikov FiduLink.com, zástupcov FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, obchodných centier FiduLink.com, partnerov a dodávateľov FiduLink.com FiduLink.com. Klient je povinný predložiť dokumenty potrebné na splnenie povinností náležitej starostlivosti pred začatím poskytovania služieb FIDULINK.com a právnici FiduLink.com, agenti FiduLink.com, účtovníci FiduLink.com, obchodné centrá FiduLink.com, FiduLink. com Partneri a dodávatelia FiduLink.com, dodržiavania predpisov a iné služby alebo orgány, ktoré to výslovne vyžadujú od FiduLink.com alebo SUXYS alebo priamo od zákazníka.

Poznámka: Prijateľné sú iba osvedčenia notára v krajine bydliska, radnice mesta bydliska, veľvyslanectiev, policajnej stanice v meste bydliska, verejných advokátov (za určitých podmienok) krajiny bydliska. Akýkoľvek pokus alebo predloženie podvodu s dokumentmi alebo predloženie nevyhovujúcich dokumentov bude mať za následok okamžité pozastavenie služieb FiduLink.com.

8 - Poplatky a platobné podmienky

Všeobecne

8.A.1.1 Klient sa zaväzuje zaplatiť poplatky požadované FIDULINK.com, právnikmi FiduLink.com, agentmi FiduLink.com, účtovníkmi FiduLink.com, obchodnými centrami FiduLink.com, partnermi FiduLink.com a dodávateľmi FiduLink .com pri objednávke jej firemný balík alebo iné služby. Rozpis poplatkov FIDULINK.com sa zobrazuje v zozname poplatkov zverejnenom na webovej lokalite FIDULINK.com (www.fidulink.com a subdomény alebo FiduLink Marketplace alebo Aplikácie) a jej platformy. Okrem nákladov uvedených na webovej stránke a iných aplikáciách Klient berie na vedomie, že musí uhradiť všetky vzniknuté náklady, vrátane, ale nie výlučne, nákladov vynaložených na pozvanie alebo účasť na stretnutiach riaditeľov, akcionárov alebo tajomníkov, náklady na zvolanie alebo účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, náklady súvisiace s prípravou akéhokoľvek zaslania oznámenia alebo vyhlásenia a všetky ostatné podobné náklady. FIDULINK.com začína realizačnú fázu až po prijatí plnej platby poplatkov.
Všetky poplatky a poplatky sú splatné v mene, ktorú určil FIDULINK.com, dostupné meny sú , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, token SUXYS, USDT (výmenný kurz založený na mene EUR). Zákazník nie je oprávnený zadržať poplatky a výdavky z nárokov súvisiacich s akoukoľvek službou, zárukou alebo zodpovednosťou. Rovnako je týmto vylúčené akékoľvek právo na započítanie zo strany Zákazníka. FiduLink.com pravidelne aktualizuje výmenný kurz na svojich webových stránkach a na rôznych trhoviskách a mobilných aplikáciách.

8.A.1.2 Platba v bitcoinoch.

FIDULINK akceptuje platby v bitcoinoch s eurom ako výmennou menou. Klient akceptuje, že platba môže byť upravená v prípade náhleho poklesu kryptoaktíva. FIDULINK si vyhradzuje právo odmietnuť platbu v bitcoinoch.

8.A.1.3 Platba v Ethereu.

FIDULINK akceptuje platby v Ethereu s eurami ako výmennou menou. Klient akceptuje, že platba môže byť upravená v prípade náhleho poklesu kryptoaktíva. FIDULINK si vyhradzuje právo odmietnuť platbu v Ethereu.

8.A.1.4 Platba prostredníctvom Western Union.

FIDULINK akceptuje platby Western Union s použitím eura ako meny prevodu. Zákazník súhlasí, že bude znášať náklady Western Union. FIDULINK si vyhradzuje právo neodmietnuť platbu prostredníctvom Western Union. Dostupné iba pre platby cez Western Union (režim prevodu bankového účtu).

8.A.1.5 Platba v MoneyGram.

FIDULINK prijíma platby v MoneyGram s eurami ako prevodnou menou. Zákazník súhlasí, že bude znášať náklady MoneyGram. FIDULINK si vyhradzuje právo neodmietnuť platbu prostredníctvom MoneyGram. Dostupné iba pre platby MoneyGram (režim prevodu bankového účtu).

8.A.1.6 Platba v USDT.

FIDULINK prijíma platby v USDT s USD ako výmennou menou. Zákazník súhlasí, že bude znášať náklady na výmenu a prevod do elektronickej peňaženky FiduLink.com. FIDULINK si vyhradzuje právo neodmietnuť platbu prostredníctvom USDT.

8.A.1.7 Platba v EURS.

FIDULINK prijíma platby v EURS s USD ako výmennou menou. Zákazník súhlasí, že bude znášať náklady na výmenu a prevod do elektronickej peňaženky FiduLink.com. FIDULINK si vyhradzuje právo neodmietnuť platbu prostredníctvom EURS.

8.A.1.8 Platba v tokene SUXYS.

FIDULINK prijíma platby v tokene SUXYS s USD ako výmennou menou. Zákazník súhlasí, že bude znášať náklady na výmenu a prevod do elektronickej peňaženky FiduLink.com. FIDULINK si vyhradzuje právo neodmietnuť platbu prostredníctvom tokenu SUXYS.

FiduLink.com neponúka platby v hotovosti. Zákazník akceptuje použitie vyššie uvedených spôsobov platby v rámci svojich online platieb alebo na pobočke FiduLink.com.

Založenie a vedenie spoločnosti, dcérskej spoločnosti, pobočky

8.2. Okrem ročných poplatkov musí Klient zaplatiť spoločnosti FIDULINK jednorazovú sumu, aby umožnil vytvorenie Spoločnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti („zakladateľské poplatky“). Registračné poplatky sa líšia podľa jurisdikcie a zahŕňajú poskytnutie sídla Spoločnosti (adresu), poskytnutie rezidentného agenta, ako aj všetkých dokumentov tak, aby Spoločnosť mohla byť plne funkčná od prvého dňa prevádzky. menovite: osvedčenie o zápise do obchodného registra vydané miestnym registrom; stavy; uznesenie týkajúce sa vymenovania riaditeľa a rozdelenia akcií a podielového listu (listov).

Ročný poplatok je paušálny poplatok splatný ročne pri registrácii alebo obnovení spoločnosti. Zahŕňajú udržiavanie spoločnosti v súvislosti s miestnymi zákonmi jurisdikcie, ako aj obnovenie sídla, registrovaného agenta a vládne poplatky v príslušnej jurisdikcii. Tieto poplatky sa nevracajú.

Zákazník je zodpovedný voči FIDULINK.com za všetky ostatné dane, ako sú vládne dane, clá, dane a iné platby tretím stranám, ako aj poplatky a náhrady za prevody riaditeľov alebo správcov akcionárov, vrátane platieb a všetkých oprávnených hotových výdavkov. .

Klient berie na vedomie právo spoločnosti FIDULINK skontrolovať ročné poplatky. Akákoľvek zmena v štruktúre poplatkov bude Zákazníkovi oznámená najmenej jeden mesiac pred začiatkom poskytovania služieb v období, ktorého sa poplatky týkajú. Zákazník môže zaplatiť poplatky splatné spoločnosti FIDULINK pomocou platnej kreditnej karty Visa alebo MasterCard vystavenej na jeho meno alebo bankovým prevodom. Zákazníci, ktorí prenášajú do spoločnosti FIDULINK údaje o kreditnej karte (alebo podobnom nástroji) ako platobný prostriedok, akceptujú, že spoločnosť FIDULINK fakturuje ich kreditnú kartu v plnej výške nákladov a / alebo výdavkov, daní a poplatkov v dôsledku FIDULINK v súvislosti so službou, ako aj so všetkými ostatnými oprávnenými platbami alebo drobnými výdavkami. Zákazník ďalej akceptuje, že spoločnosť FIDULINK môže zaznamenávať a používať údaje o karte v súlade s týmito všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

8.2.1.A - Poskytnutie adresy sídla

FiduLink.com môže poskytnúť oficiálnu adresu spoločnosti, ktorú vytvorí na klienta, ak je súčasťou balíka na obdobie 3 mesiacov, 6 mesiacov, 12 mesiacov v závislosti od jurisdikcií a balíkov. Klient prijíma plnú zodpovednosť, ako aj podmienky používania FiduLink.com, obchodných centier FiduLink.com, účtovníkov FiduLink.com, agentúr FiduLink.com, partnerov FiduLink.com a iných dodávateľov FiduLink.com. FiduLink.com, zástupcovia FiduLink.com, právnici FiduLink.com, účtovníci FiduLink.com, partneri a dodávatelia FiduLink.com FiduLink.com si vyhradzuje právo ukončiť služby inkasa v prípade nedodržania všeobecných podmienok používania a služby FiduLink.com bez výhrad a bez upozornenia. Zákazník akceptuje a potvrdzuje, že si prečítal a porozumel všeobecným podmienkam predaja a služieb FiduLink.com. Zákazník súhlasí s tým, že nemôže používať adresy FiduLink.com bez toho, aby to oznámil FiduLink.com a nedostal písomný súhlas od FiduLink.com. Zákazník nesmie v žiadnom prípade prijímať zákazníkov, partnerov, dodávateľov a iné stretnutia v mieste sídla bez predchádzajúceho písomného súhlasu FiduLink.com, veľké balíky a všetky ostatné. FiduLink.com sa zaväzuje informovať zákazníkov o prijatí listu v mene spoločnosti zákazníka na adresu poskytnutú FiduLink.com (okrem prípadu nedobitia poštového kreditu). Zákazník súhlasí s tým, že FiduLink.com pozastavuje služby prijímania pošty od 1. dňa nezaplatenia za adresné služby poskytované FiduLink.com. V prípade administratívnej kontroly zákazník súhlasí s tým, že administratíve a na jej náklady poskytne iné miesto, ako poskytuje FiduLink.com, alebo si prenajme kanceláriu alebo súkromnú zasadaciu miestnosť v rámci obmedzení dostupnosti FiduLink. .com . FiduLink.com si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť klientovi službu prenájmu zasadacej miestnosti alebo kancelárie.

ZVLÁŠTNE PODMIENKY PRE PLATBY DEBETNOU ALEBO KREDITNOU KARTOU

8.3. Ak je platba ročného poplatku splatná a oneskorená napriek pravidelnému fakturovaniu spoločnosťou FIDULINK a vynaloženiu primeraného úsilia na informovanie klienta o takomto zlyhaní, súhlasí s tým, že spoločnosť FIDULINK môže debetovať z klientovej (debetnej alebo kreditnej) karty. akúkoľvek takúto nevyplatenú sumu vrátane akejkoľvek pokuty alebo pokuty uloženej za účelom obnovenia dobrého registračného stavu spoločnosti.

V takom prípade klient ďalej akceptuje, že FIDULINK bude mať 60 dní od dátumu debetu na zaplatenie akýchkoľvek ročných registračných poplatkov týkajúcich sa spoločnosti klienta a že akákoľvek suma odpísaná ako registračná pokuta bude tiež obsahovať akékoľvek ďalšie pokuty týkajúce sa 60-dňovej čakacej doby.

V prípade platby anonymnou bankovou kartou alebo bez uvedenia mena držiteľa platobnej karty zákazník súhlasí s poskytnutím výpisu z bankového účtu s uvedením čísla platobnej karty, ako aj mena a adresy držiteľa. bankovej karty. V prípade, že zákazník nie je držiteľom karty, musí predložiť cestovný pas a doklad o adrese - 3 mesiace, ako aj písomné potvrdenie súhlasu s platbou zákazníka a jeho objednávky.

8.4. V rozsahu, v ktorom TRETIA STRANA PLATÍ KARTOU V MENE ZÁKAZNÍKA, ZÁKAZNÍK ZARUČUJE, ŽE DRŽITEĽ KARTY SÚHLASÍ S PLATBOU, AJ S POUŽÍVANÍM KARTY A SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV O KARTE PODĽA TOHTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ ZÍSKAŤ OD DRŽITEĽA PODPIS A VYHLÁSENIE DRŽITEĽA, KTORÝ VZOR JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ E-MAILOM NA INFO (@) FIDULINK.COM.

Úvod do bankovníctva

8.5. Zákazník je spoločnosti FIDULINK dlžný paušálnou sumou za poskytovanie svojich služieb spojených so zavedením do bankovníctva a zriadením bankového účtu. Tieto správne poplatky je možné kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Správne poplatky sú vyjadrené v GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC podľa výberu zákazníka na platformách FIDULINK. Zákazník bude musieť zaplatiť administratívne poplatky predtým, ako spoločnosť FIDULINK začne poskytovať službu a nadviazať kontakt s prevádzkarňou (zariadeniami). Klient môže zaplatiť spoločnosti FIDULINK administratívne poplatky použitím platnej kreditnej karty Visa alebo MasterCard a na jeho meno alebo bankovým prevodom. Zákazníci, ktorí odovzdajú spoločnosti FIDULINK údaje o kreditnej karte ako platobný prostriedok, akceptujú, že spoločnosť FIDULINK fakturuje ich kreditnú kartu v plnej výške administratívnych poplatkov za účet, ktorý si vybrali, okrem nákladov na kuriérsku službu, ak o to požiadajú.

Zákaznícky účet Marketplace-FiduLink.com alebo App-FiduLink.com alebo priestor MY-OFFICE Space

Zákazník súhlasí s tým, že FIDULINK si pri zadávaní objednávky online vytvorí vyhradený účet. Zákazník akceptuje a ubezpečuje FIDULINK, že zaisťuje plnú bezpečnosť prístupu k jeho účtu. Zákazník zbavuje FIDULINK a SUXYS všetkej zodpovednosti v prípade nedbanlivosti z jeho strany a nedodržania základných bezpečnostných prvkov jeho hesla alebo prístupového prihlásenia. V prípade porušenia účtu alebo podvodného použitia zákazník súhlasí s tým, že FIDULINK bezodkladne a bez udania dôvodu zákazníkovi zablokuje prístup k tomuto účtu. Zákazník súhlasí s tým, že bude výhradne zodpovedný za bezpečnosť svojho účtu a svoj prístup, že ako jediný má svoje heslo a prihlasovacie meno.

Zákazník akceptuje hosting svojich osobných údajov, ako sú faktúry a iné zákaznícke oblasti, prostredníctvom FiduLink.com a SUXYS. Zákazník plne akceptuje podmienky služby a bezpečnosti zverejnené na webovej stránke FiduLink.com (pozri tiež https://fidulink.com/policy-privacy/). Zákazník súhlasí s tým, že FiduLink.com a SUXYS môžu kedykoľvek ukončiť hosťovanie jeho údajov bez toho, aby o tom boli informovaní a bez akéhokoľvek zdôvodnenia alebo oznámenia. Zákazník akceptuje automatické vytvorenie alebo transformáciu svojho zákazníckeho účtu hosťa na konečný zákaznícky účet po zadaní objednávky a potvrdení zo strany FiduLink.com.

Zákazník akceptuje pri overovaní svojej objednávky na stránke FiduLink.com alebo na doménach alebo Trhovisku alebo Aplikáciách elektronický podpis (potvrdením a prijatím všeobecných podmienok predaja a používania pri zadávaní objednávky) tejto zmluvy definitívne a úplne s hodnotou pôvodnej zmluvy. Potvrdením objednávky akceptujete používanie elektronického podpisu zmluvy potvrdením políčka súhlasu s podmienkami predaja a definitívne a bez obmedzenia ich používate a potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a akceptovali všeobecné podmienky predaja a používania FiduLink.com a jej subdomény a Trhovisko a aplikácie.

FiduLink.com a SUXYS sprístupňujú zákazníkovi priestor „MY-OFFICE Lite“ na požiadanie pre akúkoľvek novú spoločnosť, dcérsku spoločnosť alebo pobočku. Tento priestor obsahuje informácie o založení spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo pobočky, ako aj celý rad bezplatných nástrojov. Tento priestor môže FiduLink.com kedykoľvek pozastaviť alebo deaktivovať v prípade nedodržania podmienok používania alebo iného nesúladu s chartou FiduLink.com. Zákazník potvrdzuje, že získal bezplatný prístup k tomuto súkromnému a bezplatnému priestoru počas daného obdobia jedného roka na jeho žiadosť od FiduLink.com a SUXYS. Zákazník potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a prijal pravidlá a podmienky používania, ako aj chartu FiduLink.com pred akýmkoľvek pripojením k jeho priestoru „MY OFFICE Lite“. Zákazník berie na vedomie, že je výhradným držiteľom a užívateľom tohto priestoru a zbavuje FiduLink.com a SUXYS všetkej zodpovednosti v prípade narušenia alebo škodlivého pripojenia alebo iného úniku dát a straty hesla zo strany zákazníka, zákazníka. niesť výhradnú zodpovednosť za bezpečnosť tohto bezplatného a súkromného priestoru, ktorý ponúka FiduLink.com na výslovnú žiadosť zákazníka.

FiduLink.com a SUXYS sa snažia zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť svojich rôznych platforiem pomocou prostriedkov zabezpečenia, ktoré má k dispozícii, preto FiduLink.com a SUXYS odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré utrpia v prípade čiastočnej alebo úplnej straty údajov o zákazníkoch. alebo ich zlomyseľné šírenie možnými hackermi alebo inými zločineckými skupinami. FiduLink.com vás však upozorňuje na skutočnosť, že nehostujeme žiadne citlivé údaje o našich zákazníkoch online ani žiadne dokumenty a že máme 24/24 a 7/7 službu ochrany a monitorovania.

Vymenovanie riaditeľa

8.6. Klient dáva splnomocnenie spoločnosti FIDULINK a potvrdzuje, že všetky osoby, ktoré majú byť menované za riaditeľa spoločnosti podľa objednávkového formulára predloženého spoločnosti FIDULINK a ktoré ešte nepodpísali vyhlásenie o prijatí splnomocnenia, skutočne súhlasili s ich splnomocnením vo funkcii riaditeľa spoločnosti. registrácii spoločnosti a že každá fyzická osoba menovaná za riaditeľa dosiahla vek 18 rokov. Tiež tí, ktorí potvrdzujú, že na správcu sa vzťahuje informovaný súhlas s jeho vymenovaním a povinnosťami.

Vymenovanie riaditeľa

8.6.1 Zákazník oprávňuje spoločnosť FIDULINK a potvrdzuje, že všetky osoby, ktoré majú byť menované za riaditeľa spoločnosti podľa objednávkového formulára predloženého spoločnosti FIDULINK a ktoré ešte nepodpísali vyhlásenie o prijatí úradu, skutočne súhlasili so svojím úradom ako čas registrácie spoločnosti a to, že každá fyzická osoba vymenovaná za riaditeľa dovŕšila 18 rokov. Tiež tí, ktorí potvrdzujú, že riaditeľ je predmetom informovaného súhlasu s jeho vymenovaním a povinnosťami.

Vymenovanie tajomníka

8.6.1 Klient oprávňuje spoločnosť FIDULINK a potvrdzuje, že všetky osoby, ktoré majú byť menované za tajomníka spoločnosti podľa objednávkového formulára predloženého spoločnosti FIDULINK (povinnosť a povinná registrácia v prípade nominovanej funkcie riaditeľa) a ktoré ešte nepodpísali vyhlásenie o prijatí mandátu skutočne súhlasilo s ich mandátom tajomníka v čase registrácie spoločnosti a s tým, že každá fyzická osoba vymenovaná za riaditeľa dovŕšila vek 18 rokov. Tiež tí, ktorí potvrdzujú, že sekretár je predmetom informovaného súhlasu s jeho menovaním a povinnosťami.

Ostatné prispievateľské služby

8.7. Zákazník je dlžný spoločnosti FIDULINK za nenávratný paušálny poplatok za poskytnutie svojich služieb týkajúcich sa spojenia s poskytovateľmi služieb tretích strán alebo pomoci s cieľom požiadať o získanie týchto služieb od poskytovateľov tretích strán. Táto suma sa vyberá výlučne na pokrytie nákladov spoločnosti FIDULINK. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť FIDULINK nebude zmluvnou stranou žiadneho zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a externým poskytovateľom služieb. Klient berie na vedomie, že spoločnosť FIDULINK pravdepodobne v prípade prijatia klientom dostane prémiu za zavedenie obchodu od externého poskytovateľa služieb a klient sa výslovne zrieka akéhokoľvek nároku na retrocesiu tejto prémie.

9 - Komunikácia a pokyny

Klient a FIDULINK si môžu navzájom posielať pokyny, oznámenia, dokumenty alebo inú komunikáciu poštou, e-mailom, prostredníctvom vyhradeného internetového portálu FIDULINK alebo faxom, SUBJECT, ktoré môže FIDULINK posielať výkazy výdavkov alebo poplatky priložené e-mailom. Klient a FIDULINK si musia uchovať všetky pokyny, oznámenia, dokumenty alebo akúkoľvek inú komunikáciu ako dôkaz. Všetka komunikácia určená pre FIDULINK sa bude zasielať na jej ústredie alebo na inú adresu, na ktorú bude FIDULINK kedykoľvek písomne ​​upozorňovať Klienta, a všetka komunikácia určená pre Klienta sa bude zasielať na jeho adresu alebo na inú adresu ako Klient. bude spoločnosť FIDULINK vždy písomne ​​informovať, vrátane pokynu poste restante, ktorý musí byť písomne ​​schválený. Pretože spoločnosť FIDULINK musí byť v prípade potreby kedykoľvek schopná kontaktovať klienta, zaväzuje sa okamžite informovať spoločnosť FIDULINK o zmene adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho / faxového čísla. V prípade, že má klient v úmysle ukončiť všetky služby FIDULINK pre konkrétnu spoločnosť alebo niekoľko spoločností, akékoľvek oznámenie o ukončení zaslané e-mailom by malo byť zaslané na info@fidulink.com .

10 - Spracovanie a ochrana údajov

10.1. FIDULINK bude spracúvať osobné údaje, ktoré sa podľa definície všeobecného nariadenia o ochrane údajov (RGPD / GDPR), ktoré zahŕňajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, označované tiež ako „dotknutá osoba“. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, identifikátor spojenia, alebo podľa jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyziognomická, fyziologická, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

Spracovaním údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií uskutočňovaných s osobnými údajmi, či už automatizovanými alebo manuálnymi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, ukladanie, vyhľadávanie, nahliadnutie, prispôsobenie alebo úprava, použitie, komunikácia prenosom, šírenie, vymazanie alebo zničenie týchto údajov, ako aj poskytovanie, usporiadanie alebo kombinácia údajov, ich obmedzenie alebo vypustenie.

Medzi príjemcov osobných údajov patria spoločnosti skupiny FIDULINK pôsobiace ako subdodávateľ alebo pomocný pracovník, agenti rezidenti v jurisdikciách týkajúcich sa služieb, naši dodávatelia IT a telekomunikácií, ďalší dodávatelia tretích strán vrátane bánk, s ktorými má klient uzatvorené zmluvy. výslovne požadované na predloženie, verejné registre spoločností alebo právne orgány. Každé z týchto zverejnení bude urobené v súlade s GDPR a naše vzťahy s tretími stranami budú zmluvné, na základe ktorého obe strany podriaďujú GDPR povinnosti, ako je povinnosť mlčanlivosti pre každého, kto spracúva osobné údaje dotknutých osôb.

Za účelom splnenia povinností typu „know-your-customer“ („KYC“) a zabezpečenia správneho poskytovania služieb zahŕňajú spracované údaje údaje o klientovi, ako sú meno a priezvisko, štátna príslušnosť, dátum narodenia, bydlisko a bydlisko. adresy pobytu, čísla pasov, dátumy platnosti cestovných pasov a kontaktné údaje identifikovateľných osôb, ako aj podporné dokumenty potvrdzujúce tieto osobné údaje a pokyny zákazníka k poskytovaniu služieb. Proces KYC sa uskutočňuje pomocou aplikácie ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Zákazník je povinný uchovávať svoje osobné údaje v spoločnosti FIDULINK počas celého zmluvného vzťahu v aktuálnom stave a predložiť akékoľvek podporné dokumenty súvisiace s jeho povinnosťou udržiavať ich v aktuálnej podobe vo formách predpísaných spoločnosťou FIDULINK.

10.2. FIDULINK alebo rezidentný agent môžu spracúvať osobné údaje ako subdodávateľ v mene spoločnosti FIDULINK, ktorá prípadne zostáva správcom údajov. Ďalšie informácie o stranách, s ktorými zdieľame údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

10.3. Zákazník potvrdzuje, že ďalšie informácie môže získať kontaktovaním spoločnosti FIDULINK alebo zaslaním e-mailu na adresu info@fidulink.com . Všetka komunikácia bude prebiehať v angličtine. Akýkoľvek iný jazyk môže spoločnosť FIDULINK použiť podľa vlastného uváženia, iba ako zdvorilosť pre klienta.

10.4. Zákazník je informovaný, že má právo odvolať súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním ani na zákonnosť pokračovania v spracúvaní, ak existuje iný dôvod odôvodňujúci spracúvanie, napríklad dodržiavanie právnych povinností.

Klient zaručuje spoločnosti FIDULINK, že získal úplný súhlas ktorejkoľvek dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa prenášajú do spoločnosti FIDULINK, a že tento súhlas sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov spoločnosti FIDULINK alebo prostredníctvom nej. dotknutej osobe z dôvodu poskytovania služieb alebo plnenia povinností obozretného podnikania.

10.5. Spoločnosť FIDULINK, jej riaditelia, zamestnanci alebo agenti, sú povinní zaobchádzať s údajmi dôverne. Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam môžu údaje, vrátane e-mailovej komunikácie a osobných finančných údajov, prezerať neoprávnené tretie strany počas prenosu medzi klientom a spoločnosťou FIDULINK. Na účely komunikácie so spoločnosťou FIDULINK môže byť od zákazníka vyžadované použitie softvéru vyrobeného tretími stranami, okrem iného vrátane softvéru prehľadávača, ktorý podporuje protokol zabezpečenia údajov kompatibilný s protokolom používaným spoločnosťou FIDULINK. .

10.6. Informácie poskytované v súvislosti s týmto ustanovením predstavujú čiastočnú prezentáciu ochrany údajov. Toto je podrobnejšie vysvetlené v našich Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na odkaze poskytnutom na tento účel.

11 - Právna nespôsobilosť

Klient znáša riziko akejkoľvek ujmy vyplývajúcej z právnej nespôsobilosti súvisiacej s jeho osobou alebo jeho právnikmi alebo inými tretími stranami, pokiaľ táto nespôsobilosť nebola oznámená spoločnosti FIDULINK.com alebo SUXYS písomne ​​alebo e-mailom (pod podmienkou prijatia potvrdenia obratom e-mailom od FiduLink.com alebo SUXYS).

12 - Zodpovednosť

12.1. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek konkrétne ustanovenie, akúkoľvek škodu spôsobenú chybou alebo opomenutím zo strany spoločnosti FIDULINK, jej riadiacich pracovníkov, zamestnancov alebo zástupcov musí znášať klient, pokiaľ sa spoločnosti FIDULINK, jej riadiacich pracovníkov, zamestnancov alebo agentov nedopustili hrubého nedbalosť alebo podvod alebo iná zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť FIDULINK nebude zodpovedná za akékoľvek straty spôsobené mechanickým zlyhaním, štrajkom, internetovým útokom, teroristickým útokom, prírodnou katastrofou, oneskorením pandémie alebo akýmkoľvek zlyhaním ktoréhokoľvek člena personálu, vedenia alebo ktoréhokoľvek opatrovníka pri výkone svojich povinností.

12.2. Akákoľvek škoda spôsobená alebo priamo alebo nepriamo vyplývajúca z chyby, zlyhania, nedbanlivosti, konania alebo opomenutia inou osobou, systémom, inštitúciou alebo platobnou infraštruktúrou bude znášať zákazník.

12.3. FIDULINK nemôže niesť zodpovednosť, ak nie je možné implementovať ďalšie služby. Zodpovednosť spoločnosti FIDULINK v súvislosti s doplnkovými službami je striktne obmedzená na výber, poučenie a dohľad nad jej pridruženými spoločnosťami alebo inou treťou stranou.

12.4. Akákoľvek škoda alebo strata v dôsledku použitia poštových služieb, telegrafu, telexu, faxu, telefónu a iných komunikačných prostriedkov alebo dopravných prostriedkov, najmä straty v dôsledku meškania, nedorozumenia, zhoršenia kvality, za zlé zaobchádzanie spôsobené tretími stranami alebo za duplikovanie kópií zodpovedá zákazník, pokiaľ sa spoločnosť FIDULINK nedopustila závažnej nedbanlivosti.

12.5. Spoločnosť FIDULINK nemôže niesť zodpovednosť v prípade zlyhania niektorého z komunikačných prostriedkov potrebných na výkon služieb stanovených v zmluve, ani za poštu alebo hovor prijatý v rámci služieb stanovených v zmluve. FIDULINK nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z použitia alebo faxovania pokynov, a to ani v prípade zlyhania, neúplnosti alebo straty prenosu.

12.6. V konkrétnom prípade založenia bankového účtu koná FIDULINK ako tretia strana vo vzťahu medzi bankou a klientom. Z tohto dôvodu nemôže byť spoločnosť FIDULINK za žiadnych okolností zodpovedná za vzťah medzi bankou a klientom. FIDULINK nemá právomoc konať a nenárokuje si, že bude pôsobiť ako zamestnanec, zástupca alebo člen vedenia banky a / alebo podpisovať v jej mene alebo že na seba nevznikne akákoľvek zodpovednosť názov banky.

13 - Trvanie, ukončenie a pozastavenie služieb

Všeobecne

13.1. Akákoľvek zmluva trvá po uvedené obdobie a potom sa automaticky obnovuje na ďalšie obdobia, ktoré sa rovnajú dĺžke počiatočného obdobia. Pokiaľ ide o všetky ďalšie aspekty, akákoľvek Zmluva sa automaticky obnoví za rovnakých podmienok. FIDULINK alebo Klient môžu vypovedať akúkoľvek Zmluvu na dobu v nej uvedenú alebo na koniec predĺženia alebo predĺženia lehoty zaslaním výpovede druhej strane najmenej s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Rozumie sa tým, že nie sú dotknuté žiadne práva alebo povinnosti strany, ktoré vzniknú pred ukončením alebo v súvislosti s akýmkoľvek konaním alebo opomenutím spáchaným pred ukončením. Právo na okamžité ukončenie zo spravodlivého dôvodu je vyhradené.

13.2. V prípade, že zákazník poruší príslušné zákony alebo tieto všeobecné podmienky používania a/alebo všeobecné, FIDULINK.com alebo SUXYS môžu s okamžitou platnosťou ukončiť akúkoľvek zmluvu a služby, vrátane zmluvy o dodatočných službách poskytovaných pridruženými spoločnosťami s FIDULINK alebo tretími stranami. V takom prípade musí Klient prijať všetky potrebné opatrenia, aby nahradil akúkoľvek voľnú pozíciu v ktorejkoľvek Spoločnosti po takomto ukončení a je výslovne dohodnuté, že FIDULINK nemôže niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu po takomto okamžitom ukončení.

Založenie a riadenie spoločnosti

13.3. Akákoľvek zmluva o prevádzke spoločnosti je platná celý rok. V prípade, že klient ukončí zmluvu alebo požiada spoločnosť FIDULINK o prevod riadenia spoločnosti na iného agenta alebo poskytovateľa služieb spoločnosti alebo o likvidáciu spoločnosti, spoločnosť FIDULINK neprevedie alebo nezlikviduje spoločnosť, pokiaľ neuhradené platby, všetky výdavky a / alebo poplatky (vrátane, ale nielen vládnych daní, ciel, daní a iných platieb tretím stranám, ako aj poplatkov týkajúcich sa riaditeľov alebo akcionárov správcu. a poplatok za prevod vo výške 750,00 EUR) boli uhradené v plnej výške.

Hneď ako bude spoločnosť zaregistrovaná a zaregistrovaná v príslušnej jurisdikcii, zaväzuje sa klient podpísať zmluvu o zastúpení. V opačnom prípade si spoločnosť FIDULINK vyhradzuje právo odmietnuť zaslať zákazníkovi sociálne dokumenty týkajúce sa spoločnosti, pokiaľ zákazník nepodpíše vyššie uvedenú mandátnu zmluvu.

Klient dostane plnú refundáciu poplatku za založenie, zníženého o náklady na kuriéra, ak sú splnené nasledujúce tri podmienky: (i) FIDULINK nie je schopný vytvoriť spoločnosť pre klienta A (ii) FIDULINK dostal všetky potrebné dokumenty, ktoré klient riadne vyplnil, vrátane kópie platného dokladu totožnosti klienta, ktorý bol autentifikovaný v súlade s konkrétnymi pokynmi dohody o riadnej starostlivosti o švajčiarske banky, a akýchkoľvek dokumentov požadovaných od Klient spoločnosti FIDULINK, ako sú najmä účty za služby nie staršie ako 3 mesiace, životopis a referenčný list od banky A iii) žiadosť o úhradu sa podáva do 60 dní od úhrada nákladov na ústavu klientom.

Otvorenie bankového účtu

13.4. Služba končí otvorením účtu Bankou a potom sa nadväzujú všetky vzťahy medzi Klientom a Bankou.

Každý zákazník sa môže rozhodnúť zrušiť svoju žiadosť do 3 kalendárnych dní od jeho žiadosti o otvorenie bankového účtu. Klient dostane úplnú náhradu inštalačného poplatku, zníženého o náklady na kuriéra, ak sú splnené nasledujúce tri podmienky: (i) Banka nie je pomocou FIDULINKu schopná otvoriť pre klientovi účet A (ii) FIDULINK alebo banka obdržala všetky potrebné dokumenty riadne vyplnené klientom, vrátane kópie platného dokladu totožnosti klienta, ktorý bol autentifikovaný v súlade s presnými pokynmi dohody týkajúcimi sa povinnosť due diligence švajčiarskych bánk a akýkoľvek dokument požadovaný od klienta spoločnosťou FIDULINK, ako sú okrem iného výpisy z kreditných kariet, účty za služby, pracovná zmluva, osvedčenie o založení alebo „ďalší dôkaz o ekonomickom pôvode fondov. Toto je jediný prípad, keď sa ponúka vrátenie peňazí. Ak sa zákazník rozhodne zrušiť svoju žiadosť po 3 kalendárnych dňoch, nebude mu z akýchkoľvek dôvodov ponúknutá žiadna náhrada.

Spôsob vrátenia platby

13.5. Akékoľvek vrátenie peňazí je možné vykonať iba prostredníctvom blockchainu SUXYS a v digitálnom tokene používanom FiduLink.com a subdoménami alebo SUXYS alebo SUXYS TOKEN (pozor, všetky refundácie budú uskutočnené podľa hodnoty tokenu SUXYS v čase žiadosti a pod podmienkou prijatia SUXYS alebo FIDULINK.com a subdomén.

14 - Oddeliteľnosť

Pokiaľ je alebo by sa mohlo stať ktorékoľvek ustanovenie obsiahnuté v tomto dokumente podľa akýchkoľvek písomných zákonov, alebo ak bude považované súdom, správnym orgánom alebo inou príslušnou jurisdikciou za nezákonné, neplatné, zakázané alebo nevynútiteľné, potom sa toto ustanovenie považuje za neplatné. v rozsahu takej nezákonnosti, neplatnosti, neplatnosti, zákazu alebo neuplatniteľnosti. Ostatné ustanovenia zostanú v platnosti.

15 - Charta FiduLink.com a subdomény I 10 princípov charty

Používateľ, ako aj riaditelia, akcionári, partneri vyhlasujú, že si prečítali a prijali chartu FiduLink.com a akceptujú rešpektovanie tejto charty pod trestom pozastavenia alebo deaktivácie svojich služieb bez výhrad a bez akéhokoľvek odôvodnenia zo strany SUXYS. alebo FIDULINK.com a subdomény;

1 – Nikdy neposkytujte nelegálne produkty alebo služby spoločnosti, ktorá vytvára alebo používa služby FIDULINK.com. 2 - So zástupcami FIDULINK zostaňte za každých okolností profesionálni a zdvorilí. 3 - Nikdy nedovoľte inej osobe používať váš účet FIDULINK alebo MY OFFICE na pripojenie k sieti. 4 - Nikdy nepoužívajte služby FIDULINK pre inú spoločnosť, ako je tá, ktorá je zaregistrovaná v službách FIDULINK. 5 - Nikdy nezačínajte činnosť spoločnosti bez toho, aby ste dostali oficiálne dokumenty alebo aktiváciu služieb od FIDULINK. 6 - Poskytnite do 48 hodín akékoľvek profesionálne alebo osobné dokumenty, ktoré si od vás FIDULINK môže vyžiadať. 7 - Obnovte svoju spoločnosť alebo služby maximálne 1 mesiac pred ukončením služieb FIDULINK. 8 - Nikdy neposkytujte dokument, ktorý bol predmetom akejkoľvek zmeny. 9 - Nikdy nemeňte kontaktné údaje (adresu, telefón atď.) bez toho, aby ste o tom informovali FIDULINK.com. 10 - Nikdy nepoužívajte služby alebo produkty FIDULINK.com na nastavenie alebo stanovenie daňových, administratívnych, finančných podvodov atď.

16. Pridelenie

Na vykonávanie svojich služieb si FIDULINK vyhradzuje právo najať si subdodávateľov, ktorí budú pod jej vedením: Právnici, právnici, účtovníci, autorizovaní účtovníci, notári, audítori a iní zástupcovia spoločností siete FiduLink.com. Práva a povinnosti Zákazníka vyplývajúce zo Zmluvy môžu byť prevedené na tretie osoby len s písomným súhlasom FIDULINK.com.

17. Rozhodné právo 

Táto zmluva sa riadi a je založená v súlade so zákonmi platnými v jurisdikcii sídla spoločnosti SUXYS International Limited. Akékoľvek nezhody medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou, všeobecnými podmienkami predaja a používania FiduLink.com, vrátane otázok týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti alebo ukončenia, podliehajú výlučnej jurisdikcii ústredia. spoločnosti SUXYS International Limited.

Príloha 1 - 1 - A. Neposkytovanie služieb pre občanov v jurisdikciách nižšie (01. 01. 2023 o 00:00):

FiduLink.com nemôže poskytovať žiadne služby žiadneho druhu pre občanov jurisdikcií: Afganistan, Irán, Severná Kórea, Pakistan, Sudán. Tento zoznam môže byť pridaný alebo odstránený z určitej jurisdikcie bez upozornenia zo strany FiduLink.com.

Posledná aktualizácia: 01/01/2023 o 00:00. 

Preložiť túto stránku?

offlineprosím čakajte
Live Support
Online!

Online agent

fidulink

POŽADOVANÉ DOKUMENTY FIDULINK

Pokračujte zadaním čísla.
Sadzba DPH
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Pridajte DPH
Odstrániť DPH

Čistá čiastka (Bez DPH)

Hrubá čiastka (vrátane DPH)

Výpočet na základe:

Kontrola dostupnosti domény

nakladanie
Zadajte názov domény vašej novej finančnej inštitúcie
Skontrolujte, či nie ste robot.

online platba bankovou kartou fidulink online založenie spoločnosti vytvoriť online spoločnosť fidulink